Update cookies preferences

Документи за ФвЕЦ

Преди да получите оферта от нас, а в последствие и проект, трябва да имате уведомление към съответното дружество за Електроразпределение (ЕРП, ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО и т.н.). Прилагаме цитат от чл. 25а от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ):

„Крайният клиент трябва да подаде уведомление до оператора на мрежата, към която е присъединен обектът. В 14-дневен срок от получаване на уведомлението операторът предоставя допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на крайния клиент, в което се посочват техническите изисквания към схемата на свързване на енергийния обект към електрическата уредба на крайния клиент и се регламентират правата и задълженията на страните, с цел гарантиране сигурността на електроенергийната система и недопускане постъпване на електрическата енергия и смущения в мрежата.“

– GPS координати на обекта;

– Скици на имота(ако разполагате с такива);

– Снимков материал на покрива върху който ще се изгражда.

За да получите крайна оферта за изграждане на ФвЕЦ е необходим оглед на обекта, оценка на покрива и ел. инсталацията.След заплащане на необходимите суми и упешно премиат оглед и оценка ще Ви върнем крайна оферта за изграждането на ФвЕЦ, заедно с договор за доставка, монтаж и краен срок за играждане, както и гаранционни срокове на продуктите и самата система.

 

ФвЕЦ по Европроцедура за предприятия

Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

bg_BGBulgarian