Update cookies preferences

Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

Настоящата процедура за подбор на предложения е за изпълнение на инвестиция С4.I2 „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“ (С4.I2) от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.При реализацията на инвестицията ще се използва най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи до 10 kWp, с което настоящата процедура ще се съобрази с Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост 2021/C58/01 на ЕК (Технически насоки 2021/С58/01)

Срок за подаване на документи/кандидатстване 

Начален срок: 09.05.2023 г. 11:00 ч. 

Краен срок: 10.11.2023 г. 17:00 ч. 

Подаването на предложение за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура Извършва се изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез ИСМ-ИСУН2020, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес.

Кандидатът влиза в ИСМ-ИСУН 2020, след регистрация чрез имейл и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново предложение за изпълнение на инвестиция. Предложението се изготвя от Кандидата съгласно инструкциите, дадени в Указанията за електронно кандидатстване (Приложение B). 

Важно ! Предложението за изпълнението на инвестицията се подписва с валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) към датата на кандидатстване от Кандидата или от упълномощен представител/лице на Кандидата. 

Списък на документите, които се подават на етап на кандидатстване по изцяло електронен път чрез ИСМ-ИСУН 2020

1. Формуляр за кандидатстване 

2. Документите, посочени в т.10 

3. Нотариално заверено пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция (Приложение I), когато е приложимо. 

Формулярът се подава подписан с КЕП. Декларацията при кандидатстване (Приложение G) и когато е приложимо пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция (Приложение I) се представят подписани на хартиен носител, датирани, сканирани и прикачени ИСМ-ИСУН 2020 или подписани с КЕП и прикачени в ИСМ-ИСУН 2020). Останалите документите се представят сканирани и прикачени ИСМ-ИСУН 2020. 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНE 

I. Документи за информация 

Приложение A: Технически изисквания за оценка на проектните предложения. 

Приложение B: Примерни указания за попълване на електронен формуляр за кандидатстване и подаване на предложение за изпълнение на инвестиция по процедура за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.026 „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ 

Приложение C: Условия за изпълнение на проекти по процедура за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.026 „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ 

Приложение D: Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции 

Приложение E: Договор за безвъзмездна финансова помощ 

Приложение F: Общи условия 

 Приложение К: Информация относно спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ 

II. Документи за попълване – Приложение G ; Приложение Н ; Приложение I

Желаете оферта?

Използвайте нашият безплатен калкулатор за да изчислите колко ще ви струва прехода към слънчва енергия!

Разгледай и други публикации

bg_BGBulgarian