Update cookies preferences

Изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Главната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да допринесе за икономическото и социално възстановяване след кризата, предизвикана от пандемията на COVID-19. За постигане на тази цел са събрани различни инициативи и реформи, насочени към възстановяването на икономическия растеж и предоставянето на защита срещу негативни външни влияния.Планът слага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в съответствие с амбициозните цели на Зелената сделка.

Пряко насочени към бизнеса са следните 2 програми:

  1. ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ 
  2.  ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИ

I.
Програмата планира предоставянето на специфична подкрепа чрез безвъзмездни средства (грантове) и финансови инструменти на българските предприятия в ключови проблемни сфери, които забавят трансформацията им към цифрова, нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика. Освен че служи като средство за насърчаване на икономическата трансформация, успешното изпълнение на програмата ще стане и стимул за икономическото възстановяване на българските предприятия след негативните последици от икономическата криза, предизвикана от пандемията на COVID-19.
Програмата се състои от 2 фонда:

1.ФОНД РАСТЕЖ И ИНОВАЦИИ
2. ФОНД ЗЕЛЕН ПРЕХОД И КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Целта на „Фонд зелен преход и кръгова икономика“ е да подкрепи МСП за въвеждане на решения в областта на кръговата икономика, така че същите да станат по-енергийноефективни и ресурсонезависими. По него също са предвидени 4 направления на подкрепа:

  1. Процедура за изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за съхранение.
  2. Процедура за кръгова и нисковъглеродна икономика.
  3. Гаранционен инструмент за енергийна ефективност и възобновяема енергия.
  4. Дялови инструменти за инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова трансформация.

Ние от ССВ като отвърдена фирма в цялостното изграждане, монтиране и узаконяване на ФВеЦ сме надежден избор за ваш партньор, ако сте от одобрените кандидати по Програма за икономическо възстановяване – „Фонд зелен преход и кръгова икономика“ към направление  ”Процедура за изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за съхранение“.

Тази процедура подкрепя прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на ниво предприятие. За тази цел е предвидено безвъзмездно финансиране на МСП за изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравноморен режим на работа.

Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия от всички сектори с изключение на сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“.
ВАЖНО: Подкрепата на ниво отделно предприятие за изграждане на електрически мощности от ВИ за собствено потребление не може да надхвърля 1 МW.

Управлявайте бизненса си успешно с инвестиция за бъдещето.
Изберете ССВ за гарантирана надежност, бързо изпълнение, професионален монтаж и успешно изпълнение на вашия проект.

Желаете оферта?

Използвайте нашият безплатен калкулатор за да изчислите колко ще ви струва прехода към слънчва енергия!

Разгледай и други публикации

bg_BGBulgarian